انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

قوانین و شرایط کار برای دانشجوی بورس تحصیلی دولتی کره جنوبی (KGSP)

Viewed 834 Times 0 Comments
  1. کار باید با موافقت دانشگاه و به رشته ی تحصیلی مرتبط باشد.
  2. حداقل یک ترم در دانشگاه تحصیل کرده باشد.
  3. هر گونه انجام کار در حین گذراندن دوره ی یک ساله ی زبان کره ای ممنوع است.
  4. در هر ترم نباید بیشتر از 30 ساعت در هفته کار کرد.
  5. صرفا در مدت اجازه اقامت میتوان کار کرد.
Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)