انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

وعده های ناممکن موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به کره جنوبی- محمد جلیل پیران*

موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو و زبان آموز به کره جنوبی، به دنبال جذابیت برنامه های فرهنگی وهنری این کشور و استقبال از آنها در کشورهای مختلف ازجمله ایران، با دادن وعده های ناممکن فرصتی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.