انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

شیوه‌نامه بهره ­مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزه دکترکاظمی ­آشتیانی)

مقدمه
به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف کمک به جذب دانش‌آموختگا­ن برترِ دوره دکتری تخصصی به عنوان «عضو هیئت‌علمی» در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های‌کشور، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه­های علمی در قالب «جایزه دکترکاظمی­آشتیانی»، به پاس خدمات علمی مرحوم دکتر سعید کاظمی­آشتیانی، بهره­مند شوند.

 

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­ نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌کشور است­که بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.
ه‍ .آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ز. دانش­آموخته برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت و نیز دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصصِ مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می­توانند از جایزه دکترکاظمی­آشتیانی بهره­مند ‌شود:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دست‌کم 350 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی کسب کرده باشند.
تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات جایزه دکترکاظمی­آَشتیانی
مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از تسهیلات زیر بهره‌مند ‌شوند:

3-1. اولویتِ بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه‌های علمیِ کشور (مطابق مصوبه هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تاریخ 19/7/1389)
3-2. بهره‌مندی از راتبه پژوهشی در بدو ورود به مؤسسه
3-3. اعطای راتبه تجهیزات به‌گروه متبوع در مؤسسه علمی پذیرنده
3-4. دریافت تسهیلات فرهنگی- رفاهی مطابق بند «الف – 4» از مادّه 4 آیین‌نامه
تبصره 1: راتبه بند «3-2» به منظور تمهید شرایط اولیه برای فعالیت پژوهشیِ عضو هیئت‌علمی، پس از جذب در مؤسسه علمی و از طریق مؤسسه متبوع، اعطا می‌شود.
تبصره 2: راتبه بند «3-3» به منظور تمهید شرایط اولیه برای تجهیز گروه آموزشی/ پژوهشیِ متبوعِ فرد مشمول، به گروه اعطا می‌شود.
تبصره 3: چنانچه دانش­آموخته ­برتر قبلاً به­ عضویت هیئت علمی در یکی از مؤسسه­های علمی مورد تأیید بنیاد درآمده باشد، در مدت زمان قانونی استفاده از تسهیلات این شیوه­نامه، مجاز است صرفاً از مزایای بند «3-2» و «3-4» بهره­مند شود.
تبصره 4: مبالغ مترتب بر هر بند این مادّه هر سال از سوی رئیس بنیاد تعیین می­شود.

مادّه 4 : فرایند اجرا
4-1. شناسایی دانش آموختگانِ برتر
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) وحداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات جذب در مؤسسه علمی اطلاع رسانی می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

4-2. فرایند اعطای جایزه دکترکاظمی­آشتیانی
فرایند اعطای جایزه به شرح زیر است:
الف. بنیاد تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه‌های علمیِ پذیرنده برای اجرای مفاد این شیوه­نامه منعقد می‌کند.
ب. پس از جذب دانش‌آموخته در مؤسسه به عنوان عضو هیئت علمی، بنیاد اعتبار راتبه پژوهشی را به‌حساب عضو هیئت علمی (یا مؤسسه متبوع وی) واریز می‌کند.
ج. عضو هیئت علمی به‌طور دوره‌ای گزارش عملکرد خود را، که به تأیید معاون پژوهشیِ مؤسسه علمی متبوع رسیده است، برای بنیاد ارسال می‌کند.
د. بنیاد پس از تأیید گزارش‌های عملکرد عضو هیئت علمی، پرداخت‌های دوره‌های بعد را انجام می‌دهد.
ه‍‌ . چنانچه فرد به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی یا رسمی در مؤسسه جذب شده باشد، در سال دوم جذب (با رعایت تبصره 3 از مادّه 3)، راتبه تجهیزات طی دو مرحله به مؤسسه متبوع پرداخت می‌شود.
و. چنانچه فرد به عنوان عضو هیئت علمی طرح خدمت نظام وظیفه یا مشمول تعهدات قانونی وزارت بهداشت(ضریب k) پذیرفته شده باشد، اعطای راتبه تجهیزات موکول به جذب وی به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی خواهد بود.
ز. عضو هیئت علمی یک سال پس از دریافت اعتبار راتبه تجهیزات، گزارش هزینه‌کرد آن را که به تأیید معاون پژوهشیِ مؤسسه علمی متبوع رسیده است، برای بنیاد ارسال می‌کند.
ح. در پایان دوره، عضو هیئت علمی گزارش‌کامل فعالیت‌های خود را پس از تأیید معاونت پژوهشی مؤسسه، برای بنیاد ارسال می‌کند.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه ­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود.

دانلود فایل شیوه نامه