انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

نشـریات نـامعتبر

ســیاهۀ نشـریات نـامعتبر Journals list Black و جعلی & Fake (journals hijacked ،همواره از طریق وبگـاه «دفتر سیاسـتگذاري و برنـامه ریزي امور پژوهشـیوزارت علوم، تحقیقات و فناوري» به آدرس https://rppc.msrt.ir/ منتشر و در دسترس دانشگاه ها و مؤسـسات پژوهشـی کشور قرار میگیرد. در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است.

 

برای اطلاع از این لیست اینجا را کلیک کنید