انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

با توجه به لزوم اطلاع رسانی آخرین تغییرات به عمل آمده به متقاضیان ادامه تحصیل، بدینوسیله آخرین مصوبات شورایعالی ارزشیابی در خصوص ضوابط تحصیل و ارزشیابی مدارک خارج از کشور جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد:

1- با توجه به بازنگری در لیست دانشگاههای مورد تایید این وزارت خانه در خارج از کشور بر اساس رتبه بندیهای معتبر جهانی، لیست مذکور در سایت این مرکز به نشانی edd.behdasht.gov.ir در دسترس می باشد و جهت ورودی های سال 18-2017 صرفا این لیست قابل استناد و مدارک صادره از این دانشگاهها قابل ارزشیابی خواهد بود.

2- با توجه به تایید دانشگاهها در لیست بازنگری شده بر اساس رتبه بندی جهانی و بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی، شرط معدل دیپلم و پیش دانشگاهی صرفا جهت ارزشیابی مدارک دانش آموختگان ورودی سال 18-2017 و ماقبل آن به دانشگاههای موجود در این لیست حذف گردید. لازم به ذکر است شرط رشته تحصیلی (تجربی یا ریاضی) برای ارزشیابی مدارک سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و شرط معدل برای متقاضیان انتقال از دانشگاه مورد تایید خارج به دانشگاههای داخل کماکان براساس آخرین آیین نامه مربوطه به قوت خود باقیست. در صورت هرگونه تغییر در شروط مذکور برای ورودی های سال 19-2018 متعاقبل اعلام خواهد شد.

3- آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان 1397 برگزار خواهد شد. کلیه دانش آموختگانی که تاریخ شروع تحصیل آنان قبل از آگوست 2009 بوده و جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به شرکت و قبولی در آزمون جایابی و گذراندن واحد های تکمیلی می باشند، چنانچه تا تابستان 1397 (آخرین دوره برگزاری آزمون جایابی) موفق به قبولی در آزمون مذکور نشوند جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به شرکت و قبولی در آزمون ملی خواهند بود.