انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی

آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر (Journals list Black (و جعلی (journals hijacked & Fake ،(همواره از طریق وبگاه »دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« به آدرس ir.msrt.rppc://http منتشر میشود و در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار میگیرد. در خصوص این سیاههها، توجه به نکتههای زیرضروری است: 1 .با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدولهای جداگانهای قرار داده میشوند. 2 .نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ منتشر شدۀ این دفتر و لزوم مالک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین، با انتشار هر سیاهۀ جدید بر روی وبسایت این دفتر، سیاهههای قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید بهطور کامل جایگزین آن شده و مالک قرار میگیرد. به این ترتیب، اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخهای درج شده در آخرین سیاهه، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از مالک قرار دادن سیاهههای قدیمی خودداری شود. 3 .با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشاندهندۀ زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقاالت منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وبسایت »دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی« مالک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهههای قبلی محسوب میشود.

لیست نشریات نامعتبر

دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی