انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

هیجدهمین کنفرانس پارلمانی آسیا و پاسیفیک درخصوص توسعه و محیط زیست

هیجدهمین کنفرانس پارلمانی آسیا و پاسیفیک درخصوص توسعه و محیط زیست از تاریخ 10 تا 12 نوامبر در سئول پایتخت کره جنوبی با هدف بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای مدیریت توسعه پایدار همراه با حفظ و ارتقاء  وضعیت حفظ محیط زیست بزگرار گردید. بیانیه کنفرانس با اشاره به دست آوردهای اجلاسهای قبلی و لزوم تداوم برای حفظ تلاشهایی که در راستای حفظ محیط زیست و کاهش اثرات تغییرات دمایی و بلایای طبیعی و وضعیت های اضطراری بر تداوم همکاریها و همگرایی همه طرفهای ذی ربط تاکید کردند.